Algemene voorwaarden

                                                

1. Definities

1. Van Dalfsen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Dalfsen Bouw B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76789659.
2. Consument: een Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
3. Contract: de schriftelijke of elektronische vastlegging door Van Dalfsen van de inhoud van de Overeenkomst.
4. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde Van Dalfsen of Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever: iedere partij die met Van Dalfsen een overeenkomst sluit met betrekking tot koop, aanneming van werk, opdracht of anderszins.
6. Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Van Dalfsen en Opdrachtgever tot aanneming van werk, het verrichten van werkzaamheden, leveringen, etc.                  


2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Van Dalfsen en Opdrachtgever.
2. Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

                                                

3. Offertes, totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen

1. Alle door Van Dalfsen uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur vermelden, en kunnen te allen tijde door Van Dalfsen worden herroepen.
2. Een overeenkomst tussen Van Dalfsen en Opdrachtgever komt pas tot stand wanneer Opdrachtgever de offerte getekend heeft geretourneerd, Van Dalfsen een e-mail van Opdrachtgever heeft ontvangen waarin Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Van Dalfsen dan wel wanneer Van Dalfsen (of een Derde namens Van Dalfsen) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

3. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen door Opdrachtgever slechts bewezen worden door een schriftelijke bevestiging daarvan van Van Dalfsen.
4. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door Van Dalfsen worden overschreden. In dat geval heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opzegging, ontbinding en/of opschorting.
5. Alle door Van Dalfsen uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn steeds gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever aan Van Dalfsen ter beschikking is gesteld.
6. Indien Van Dalfsen Opdrachtgever verzoekt een document te ondertekenen voor het vastleggen van de afspraken (bijvoorbeeld een aanneemovereenkomst of opdrachtbevestiging) en Van Dalfsen dit document niet per omgaande op de juiste wijze en volledig ondertekend retour ontvangt, worden de afgesproken termijn(en) voor de nakoming van de verplichtingen door Van Dalfsen opgeschort met een gelijk aantal dagen aan de vertraging.
7. Alle door Van Dalfsen uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn steeds gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever aan Van Dalfsen ter beschikking is gesteld. Alle door Van Dalfsen uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn beperkt tot datgene wat Van Dalfsen in zijn aanbieding of offerte heeft vermeld. Indien bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) Opdrachtgever documenten aan Van Dalfsen verschaft (zoals een bestek) op basis waarvan Van Dalfsen een aanbieding of offerte verstuurt, betekent dit niet dat al hetgeen in die documenten (bestek) is opgenomen ook verwerkt is in het aanbod of de offerte van Van Dalfsen. Opdrachtgever dient zelf te controleren of datgene wat Van Dalfsen aanbiedt/offreert, overeenkomt met Opdrachtgevers wensen (bijvoorbeeld het bestek). Indien in voorgenoemde documenten (bestek) onderdelen staan die niet expliciet staan vermeld in de offerte/aanbieding van Van Dalfsen, dient Opdrachtgever uit eigen initiatief Van Dalfsen te verzoeken daarvoor een aparte offerte af te geven en gelden de betreffende onderdelen als meerwerk.

                                                

4. Uitvoering van de Overeenkomst                  

1. Vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Van Dalfsen, na het uitblijven van de overeengekomen prestatie binnen de overeengekomen tijd, schriftelijk (daaronder niet begrepen: e-mail) een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de prestatie te verrichten, en de prestatie door Van Dalfsen ook binnen deze termijn uitblijft.
3. Opdrachtgever dient op eigen initiatief alle juiste gegevens en documenten, die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, en verder al hetgeen waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is (waaronder – maar niet uitsluitend – hetgeen is opgesomd in het volgende artikel in lid 2), aan Van Dalfsen juist en tijdig beschikbaar te stellen. Opdrachtgever staat er voor in dat de door of namens hem aan Van Dalfsen verstrekte gegevens en documenten juist en volledig zijn. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever al het voornoemde juist en volledig aan Van Dalfsen ter beschikking heeft gesteld.
4. Van Dalfsen heeft het recht Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. 5. Wanneer Opdrachtgever aan Van Dalfsen materialen of andere zaken levert voor de ver- of bewerking door Van Dalfsen of Van Dalfsen in het kader van de Overeenkomst bepaalde zaken of delen daarvan dient te slopen en/of te verwijderen, vervalt het eventuele uitschot door de ver- of bewerking respectievelijk deze zaken aan Van Dalfsen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op (schade)vergoeding. Kosten voor de afvoer en/of storting van stoffen en andere zaken die vrijkomen als gevolg van de hiervoor genoemde werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtgever.
6. Het staat Van Dalfsen vrij binnen de kaders van de verplichtingen in de Overeenkomst de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren. Van Dalfsen heeft daardoor ook (maar niet uitsluitend) het recht te bepalen op welke momenten hij zijn personeel of de door hem ingeschakelde Derden inzet voor de uitvoering van de werkzaamheden en tijdens door weersomstandigheden veroorzaakte improductieve dagen naar eigen inzicht in te vullen.

                                                

5. Verplichtingen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico ervoor dat Van Dalfsen tijdig en onbelemmerd zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Dit houdt onder meer (maar niet uitsluitend) in dat Van Dalfsen of de door hem ingeschakelde Derde(n), zodra zij op het werkterrein of in het gebouw zijn aangekomen, hun werkzaamheden onder goede omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zorgt Opdrachtgever voor eigen rekening en risico ervoor dat Van Dalfsen of de door Van Dalfsen ingeschakelde Derden tijdig kunnen beschikken over:
a. alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het werk, het werkterrein, de werkomstandigheden en verder alle gegevens die Van Dalfsen nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden;
b. de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen);
c. toegang tot het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
d. voldoende gelegenheid voor aanvoer, beveiligde opslag en afvoer van materialen en hulpmiddelen;
e. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water; en
f. voldoende parkeergelegenheid in de directe nabijheid van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
3. Het gebruik van en de aansluitingen voor de benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van Opdrachtgever.
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt aan of op het werk werkzaamheden uit te (laten) voeren, behalve in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Dalfsen.
5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan en niet mogelijk de Overeenkomst of rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde of te bezwaren (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – met een pandrecht) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Dalfsen. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking in de zin van art. 3:83 lid 2 BW.
6. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat uit te voeren werkzaamheden of leveringen welke niet tot de prestaties van Van Dalfsen behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de levering van zaken en/ of uitvoering van de werkzaamheden door Van Dalfsen geen vertraging ondervinden.
8. De werkzaamheden dienen op ieder moment te kunnen worden uitgevoerd door Van Dalfsen of de door Van Dalfsen ingeschakelde Derden en in ieder geval op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur.
9. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de opdracht en deze komen voor zijn eigen rekening en risico. Hetzelfde geldt in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, daaronder begrepen de grond waarop Opdrachtgever een werk laat uitvoeren, alsmede fouten of gebreken in door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften. Van Dalfsen heeft ten aanzien van het voorgaande geen waarschuwingsplicht.
10. Mocht er (ondanks het bepaalde in de Overeenkomst en deze voorwaarden) een plicht op Van Dalfsen rusten Opdrachtgever te waarschuwen, bijvoorbeeld voor onjuistheden in de opdracht, voor gebreken of ongeschiktheid van zaken of fouten of gebreken in door de Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, dan is Van Dalfsen gerechtigd dit uitsluitend mondeling te doen. Dit artikellid geldt niet bij aanneming van een bouwwerk, voor zover Opdrachtgever een Consument is.


                                                

6. Werkterrein, verkeer, bouwstoffen, afvalstoffen en andere materialen

1. Opdrachtgever is gehouden om ruim voor aanvang van de werkzaamheden door Van Dalfsen het terrein en/of gebouw(en) waarop c.q. waarin Van Dalfsen de werkzaamheden dient uit te voeren in goede staat te brengen, zodanig dat Van Dalfsen alle werkzaamheden adequaat en zonder enige vertraging kan uitvoeren.
2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat materialen en/of bouwstoffen te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het werk kunnen worden gebracht. Opdrachtgever dient het werkterrein en de toegangswegen daartoe zodanig in te richten dat het aanvoeren van materialen en/of bouwstoffen binnen het werkterrein mogelijk is tot een afstand van maximaal veertig (40) meter (hemelsbreed) tot aan de plek waar de materialen en/of bouwstoffen worden verwerkt, waarbij de aanvoer tot aan de plek van verwerking steeds mogelijk moet zijn met behulp van gangbare hulpmiddelen/machines.3. Van Dalfsen kan Opdrachtgever gelegenheid geven de materialen, grondstoffen en andere zaken te keuren. Opdrachtgever dient de betreffende zaken in dat geval terstond te keuren. Indien Opdrachtgever de betreffende zaken afkeurt, dient hij dit terstond kenbaar te maken aan Van Dalfsen. Indien Opdrachtgever de betreffende zaken niet terstond keurt of indien Opdrachtgever niet terstond na de keuring gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk en gespecificeerd kenbaar maakt de zaken af te keuren, verliest hij het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door een gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen.
4. Voor de aansprakelijkheid voor de door Van Dalfsen aangeleverde en/of materialen, grondstoffen, gereedschappen en het werk is artikel 23 van toepassing (kort gezegd is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert).
5. Opdrachtgever is verplicht voor eigen rekening zorg te dragen voor de nodige afzettingen van het werkterrein en relevante wegen en dient verder alle verkeersmaatregelen uit te voeren die nodig zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden door Van Dalfsen c.q. die van overheidswege of door Derden van Opdrachtgever worden verlangd.6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient Opdrachtgever voor eigen rekening en risico faciliteiten aan Van Dalfsen aan te bieden, waardoor Van Dalfsen de afvalstoffen, (knip)resten, puin en soortgelijke stoffen kan achterlaten op of in de directe nabijheid van het werkterrein, zonder dat Opdrachtgever daarvoor kosten bij Van Dalfsen in rekening kan brengen.7. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, kan Van Dalfsen niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen en is Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Van Dalfsen hierdoor lijdt.


                                                

7. Uitvoeringsduur en uitstel van oplevering

1. De termijn van uitvoering en/of oplevering van een werk c.q. de levering van een zaak wordt verlengd met de periode waarin welke Opdrachtgever niet voldoet aan enige verbintenis tegenover Van Dalfsen.
2. De termijn waarbinnen het werk zal worden afgerond of de zaken worden geleverd, wordt automatisch verlengd met de periode dat er sprake is van overmacht, onwerkbare dagen, door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, als gevolg van meerwerk, en/of in geval van omstandigheden waaronder niet van Van Dalfsen kan worden gevergd dat het werk of de zaken binnen de overeengekomen termijn wordt (op)geleverd.

3. Onder onwerkbare dagen als bedoeld in het vorige lid worden onder meer begrepen (maar niet uitsluitend) dagen waarop de weersomstandigheden ervoor zorgen dat de werkzaamheden door Van Dalfsen niet adequaat en naar behoren kunnen worden uitgevoerd.


                                                

8. Garantie

1. Indien garantie niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geldt dat Van Dalfsen geen garantie geeft op het werk, de geleverde zaken, diensten en verrichte werkzaamheden.
2. In alle gevallen waarin Van Dalfsen een of meer garanties verleent, gelden de volgende bepalingen.

3. Van Dalfsen kan niet gehouden worden aan uitingen van derden over garantie, zoals (maar niet uitsluitend) uitingen van fabrikanten over garantie op grondstoffen.
4. Opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op garantie indien zij alle instructies van Van Dalfsen, deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en verder alle verbintenissen tegenover Van Dalfsen is nagekomen en nakomt.
5. Iedere garantie houdt uitsluitend in dat Van Dalfsen gedurende een bepaalde periode garandeert dat het verkochte of opgeleverde geen gebreken vertoont die het gevolg zijn van een ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Afwijkingen van de specificaties die er niet toe leiden dat het verkochte of opgeleverde niet (langer) geschikt is voor het doel waarvoor Opdrachtgever het gekochte gebruikt, leveren geen tekortkoming van Van Dalfsen onder deze garantiebepaling op.
6. Alleen Opdrachtgever kan (persoonlijk) een beroep doen op garantie. De garantie is niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt ook voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden/wordt overgedragen.
7. De garantie geldt niet wanneer:
a. Opdrachtgever niet heeft gehandeld conform het volgende artikel van deze voorwaarden;
b. Opdrachtgever enige verplichting tegenover Van Dalfsen (voortvloeiend uit deze overeenkomst, zoals – maar niet uitsluitend – het tijdig betalen van de facturen, of uit enige andere rechtsverhouding met Van Dalfsen) niet nakomt, niet is nagekomen of indien er aanwijzingen zijn dat Opdrachtgever enige verplichting niet zal nakomen;
c. de veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, verwerkingsvoorschriften, installatie- instructies of andere instructies die, door of namens Van Dalfsen, de leverancier van Van Dalfsen en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd, niet in acht zijn genomen;
d. er sprake is van normale slijtage;
e. er sprake is van transport- of verwerkingsschade;
f. er sprake is van ongelukken;
g. de zaak onjuist en/of onzorgvuldig of niet in overeenstemming met de bestemming van de zaak gebruikt is, waaronder onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen misbruik, verwaarlozing, verkeerde toepassing, abnormaal gebruik, oneigenlijk gebruik en wijziging van de zaken;
h. er sprake is van schade of gebreken veroorzaakt door klimatologische invloeden;
i. de zaak, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken, gebruikt blijft worden;
j. er sprake is van gebrekkig of achterstallig onderhoud.
8. Een door Van Dalfsen gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van Van Dalfsen in voor eventueel door de Opdrachtgever of door derden geleden schade.
9. In geval van vervanging of herstel wordt uitdrukkelijk geen nieuwe garantie(periode) voor hetgeen vervangen of hersteld is, verstrekt.
10. Indien de onderaannemer of leverancier van Van Dalfsen of de fabrikant van de zaak of het materiaal garantie geeft op de zaak of het materiaal en de garantievoorwaarden van de onderaannemer, leverancier of fabrikant strengere voorwaarden bevatten (in vergelijking met de voorwaarden die Van Dalfsen stelt), prevaleren de strengere voorwaarden van de onderaannemer c.q. leverancier c.q. fabrikant. Indien de onderaannemer, leverancier of de fabrikant garantie geeft op de zaak of het materiaal en de garantievoorwaarden van de onderaannemer, leverancier of fabrikant aanvullende voorwaarden bevatten (in vergelijk met de voorwaarden die Van Dalfsen stelt), gelden ook de aanvullende voorwaarden van de onderaannemer c.q. leverancier c.q. fabrikant.
11. Opdrachtgever dient er voor eigen rekening en risico zorg voor te dragen dat hij en de eindgebruiker van de door Van Dalfsen geleverde zaken en opgeleverde werken, beschikt over alle relevante veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, instructies, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere instructies die, door of namens Van Dalfsen, de leverancier van Van Dalfsen en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd. Opdrachtgever vrijwaart Van Dalfsen voor aanspraken van derden (waaronder de eindgebruiker) die veroorzaakt zijn door of verband houden met het feit dat de eindgebruiker niet beschikte over voornoemde instructies.
12. Het volgende artikel van deze voorwaarden is ook van toepassing in geval van garantie.


                                                

9. Afronding werkzaamheden, controle en reclametermijn

1. Opdrachtgever dient de dienstverlening en te leveren zaken direct na het einde van de werkzaamheden respectievelijk bij de aflevering te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen zo spoedig mogelijk na de controle, maar in ieder geval uiterlijk 5 werkdagen na het einde van de werkzaamheden c.q. de aflevering van de zaken, gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk, gespecificeerd en schriftelijk aan Van Dalfsen te worden medegedeeld. In het geval van een overeenkomst van aanneming van werk, geldt de regeling van artikel 7:758 BW. Daarbij geldt dat alle gebreken die Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs kan ontdekken, gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk, gespecificeerd mondeling én schriftelijk aan Van Dalfsen dienen te worden medegedeeld.
2. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na de ontdekking ervan gemotiveerd, onderbouwd, duidelijk, gespecificeerd en schriftelijk aan Van Dalfsen mee te delen.
3. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen, afwerking, kleuren, hardheid, satinage, dikte dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de zaken of het werk, leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt en geven Opdrachtgever (onder meer – maar niet uitsluitend) niet het recht op opzegging, (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, opschorting, afkeuring of het weigeren van ontvangst of betaling van de zaken c.q. het werk. Bij de beoordeling van de uitvoering van de Overeenkomst blijft de esthetische waarde buiten beschouwing.

4. Bij reclamatie dient Opdrachtgever de zaken aan te bieden aan Van Dalfsen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
5. Indien een zaak of het werk gebrekkig is dan wel de werkzaamheden niet conform de Overeenkomst zijn uitgevoerd en tijdig is gereclameerd, zal Van Dalfsen (het betreffende onderdeel van) de gebrekkige zaak/het werk binnen redelijke termijn vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan c.q. (het betreffende onderdeel van) de werkzaamheden alsnog conform de Overeenkomst uitvoeren. Van Dalfsen is gerechtigd in plaats van de voorgaande verplichting vervangende vergoeding voor (het betreffende onderdeel) aan Opdrachtgever te voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van (het betreffende onderdeel van) de gebrekkige zaak c.q. tot een maximum van de prijs voor (het betreffende onderdeel van) de werkzaamheden c.q. tot een maximum van (het betreffende onderdeel van) de aanneemsom. Tot meer dan het voorgaande is Van Dalfsen niet gehouden.
6. Indien een klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij Van Dalfsen integraal voor rekening van Opdrachtgever.
7. Reclames geven Opdrachtgever niet het recht om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of te verminderen.
8. Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op een tekortkoming in de prestatie c.q. kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de termijnen en voorwaarden als genoemd in dit artikel niet zijn nageleefd. In dat geval heeft Opdrachtgever onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.
9. Indien Opdrachtgever een document heeft ondertekend of anderszins akkoord heeft gegeven voor de afronding van de werkzaamheden, de oplevering van het werk of de levering van de zaken, geldt dat de werkzaamheden naar behoren zijn afgerond, er geen zichtbare of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen aanwezig zijn en dat hetgeen is af- of opgeleverd c.q. is uitgevoerd aan de Overeenkomst beantwoordt.
10. Indien Opdrachtgever de zaak of het werk geheel of deels in gebruik neemt, geldt dat Opdrachtgever de zaak c.q. het werk heeft aanvaard (wordt het werk als opgeleverd beschouwd) en geldt dat de werkzaamheden naar behoren zijn afgerond, er geen zichtbare of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen aanwezig zijn en dat hetgeen is af- of opgeleverd c.q. is uitgevoerd aan de Overeenkomst beantwoordt.
11. Van Dalfsen is niet verplicht – ook niet in geval van aanneming van een bouwwerk - bij de kennisgeving dat het werk klaar is om te worden opgeleverd, een dossier aan Opdrachtgever te overleggen met betrekking tot het tot stand gebrachte bouwwerk.

                                                

10. Prijzen

                   

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in offertes en Overeenkomsten of op enige andere opgave van Van Dalfsen in euro’s, exclusief BTW, exclusief eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten en exclusief de aan- en afvoer van (vrijgekomen) (afval)stoffen en materialen.
2. Indien Van Dalfsen afwijkingen constateert ten aanzien van de door Opdrachtgever voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst opgegeven informatie (zoals – maar niet uitsluitend – maatvoering), is Van Dalfsen gerechtigd de prijs te verhogen en daarnaast alle kosten die Van Dalfsen daardoor maakt bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Het voorgaande levert geen ontbindingsbevoegdheid voor Opdrachtgever op.
3. Indien sprake is van een stijging van de kostprijs (zoals de inkoopprijs van materialen die aan Van Dalfsen wordt gefactureerd of een stijging van loonkosten) na het sluiten van de Overeenkomst, mag Van Dalfsen de prijs (waaronder mede begrepen: de aanneemsom) verhogen als de nakoming van de Overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid. Van Dalfsen heeft tevens het recht een (vaste) aanneemsom te herberekenen (en dus ook te verhogen) op enig moment voorafgaand aan de start van de bouw. Wanneer Opdrachtgever een Consument is, geldt dat Opdrachtgever bij een prijsverhoging door Van Dalfsen bevoegd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.
4. Van Dalfsen is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die hij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen. Opdrachtgever kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbiedingen en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Van Dalfsen.
5. In geval van door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk is Van Dalfsen gerechtigd een redelijke verhoging van de prijs te vorderen, waarbij Van Dalfsen niet gebonden is aan eerder aangeboden en/of overeengekomen eenheidsprijzen.
6. De geoffreerde prijzen en overeengekomen prijzen zijn steeds gebaseerd op de uitvoering van de gehele Overeenkomst (alle onderdelen in de offerte/Overeenkomst). Wanneer Opdrachtgever de offerte slechts deels accepteert of in geval van minderwerk, is Van Dalfsen gerechtigd de prijzen in de offerte c.q. Overeenkomst aan te passen en voor de overblijvende onderdelen een hogere prijs in rekening te brengen.
7. Indien de werkzaamheden, om welke reden dan ook, tussentijds worden gestaakt en later opnieuw worden aangevangen, heeft Van Dalfsen recht op vergoeding door Opdrachtgever van alle kosten die daaruit voortvloeien, zoals (maar niet uitsluitend) opslagkosten en vervoers- en transportkosten.
8. Indien de werkzaamheden door Van Dalfsen worden uitgevoerd op regiebasis of wordt gewerkt met een begroting, geldt een standaard opslag van minimaal 10% op materialen en andere roerende zaken (bovenop de vermelde prijzen), tenzij partijen anders overeenkomen.

                                                

11. Betaling en opeisbaarheid

                   

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling zonder opschorting en/of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum per bank in euro’s te geschieden.
2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Van Dalfsen verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is.
3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle werkelijke door Van Dalfsen gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van zijn vorderingen op Opdrachtgever, met een minimum van € 250,00 per factuur.
4. Van Dalfsen heeft het recht tussentijds (in delen) te factureren.
5. Van Dalfsen kan tevens een vooruitbetaling (voorschot) verlangen.
6. Bij de bouw van een woning dient Opdrachtgever de volgende termijnen op de volgende momenten te betalen, tenzij anders is overeengekomen:
a. voorafgaand aan de start van de werkzaamheden: 10% van de aanneemsom;
b. na het gereedkomen van de ruwe begane grondvloer: 20% van de aanneemsom;
c. na het gereedkomen van de ruwe verdiepingsvloer: 10% van de aanneemsom;
d. na het gereedkomen van de ruwbouwgevels begane grond: 10% van de aanneemsom;
e. na het gereedkomen van de ruwbouwgevels verdieping: 10% van de aanneemsom;
f. na het waterdicht maken van het dak 10% van de aanneemsom;
g. na het aanbrengen van de dekvloeren: 10% van de aanneemsom (indien geen dekvloeren worden aangebracht, lees: na het gereedkomen van de binnenwanden);
h. na het gereedkomen van het stuc-, spuit- en tegelwerk: 10% van de aanneemsom;
i. bij oplevering van de woning, te betalen vóór oplevering van de woning: 10% van de aanneemsom.
7. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Van Dalfsen een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Van Dalfsen heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
8. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Van Dalfsen te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Van Dalfsen uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.
9. Opdrachtgever heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.

                                                

12. Stelposten

                   

1. Onder stelposten worden verstaan het als zodanig aangeduide geldbedragen, welke in de aannemingssom zijn begrepen en ten laste waarvan nader in het bestek beschreven uitgaven worden gebracht.
2. Indien de som van de uitgaven, die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt te zijn dan het bedrag van die stelpost, zal de afwijking worden verrekend.
3. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op de aanschaffing van bouwstoffen, wordt gerekend met prijzen, welke zijn samengesteld uit:
a. de prijzen op basis van franco levering op of in het vervoermiddel bij het werkterrein;
b. een aannemersvergoeding van 10% van de onder a bedoelde prijzen.
4. Kosten van emballage en de terugzending daarvan komen voor rekening van Opdrachtgever. 5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op de verrichting van werkzaamheden, wordt gerekend met prijzen, welke zijn samengesteld uit:
a. de voor de uitvoering nodige kosten, voor zover deze rechtstreeks op de uitvoering betrekking hebben;
b. een aannemersvergoeding van 10% van de onder a bedoelde kosten.
6. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op het doen van betalingen aan derden, wordt gerekend met bedragen, welke zijn samengesteld uit:
a. het bedrag van de aan derden gedane betaling, de omzetbelasting daarin niet begrepen;
b. een aannemersvergoeding van 10% van het onder a bedoelde bedrag.

                                                

13. Hoeveelheden

                   

1. Onder verrekenbare hoeveelheden worden verstaan de als zodanig aangeduide hoeveelheden; afwijkingen worden verrekend overeenkomstig het bepaalde in het volgende artikel.
2. Onder geschatte hoeveelheden worden verstaan de met de toevoeging ‘naar schatting’, ‘ongeveer’ of dergelijke aanduidingen genoemde hoeveelheden. Een afwijking van een geschatte hoeveelheid wordt verrekend indien en voor zover er sprake is van een afwijking die meer bedraagt dan 10% van die geschatte hoeveelheid.
3. Afwijkingen van andere dan de in het eerste of tweede lid bedoelde hoeveelheden, welke door Opdrachtgever worden verlangd of voorgeschreven, worden deze verrekend (in rekening gebracht) conform de prijs die Van Dalfsen in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk daarvoor een prijs overeenkomen. Opdrachtgever kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbiedingen en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Van Dalfsen.
4. Indien hoeveelheden bouwstoffen zijn vermeld, worden daaronder verstaan, voor zover niet anders is bepaald, hoeveelheden in het werk gemeten.

                                                 

14. Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

Indien verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen en deze blijken te hoog of te laag te zijn om het werk overeenkomstig de Overeenkomst of de aard van het werk tot stand te brengen, zullen de afwijkingen van deze hoeveelheden worden verrekend conform de prijs die Van Dalfsen in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk daarvoor een prijs overeenkomen. Opdrachtgever kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbiedingen en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Van Dalfsen.

                                                

15. Eigendomsvoorbehoud                

1. De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van Van Dalfsen, zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de vorderingen:
a. ter zake van door Van Dalfsen aan Opdrachtgever krachtens deze of enige andere (al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of,
b. ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of nog te verrichten diensten, en/of,
c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van Van Dalfsen onder eigendomsvoorbehoud op Opdrachtgever openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.
2. Alle zaken die Van Dalfsen aanwijst en waarvan Van Dalfsen middels facturen of anderszins kan aantonen dat hij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van Van Dalfsen afkomstig te zijn.
3. De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedrag.
4. Wanneer aan Opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.

                                                

16. Retentierecht

                   

Wanneer Van Dalfsen goederen van Opdrachtgever onder zich heeft, is Van Dalfsen gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die Van Dalfsen op dat moment op Opdrachtgever heeft, zoals (maar niet uitsluitend) vorderingen uit de onderhavige Overeenkomst, enige andere Overeenkomst en vorderingen op grond van de wet.

                   

17. Overige diensten

                   

1. Van Dalfsen treedt op als gemachtigde van Opdrachtgever indien dit bij kan dragen aan de uitvoering van de Overeenkomst door Van Dalfsen. Het ontbreken van een schriftelijke machtiging kan Van Dalfsen niet worden tegengeworpen, wanneer Opdrachtgever expliciet of impliciet toestemming heeft gegeven, dan wel dat het optreden als gemachtigde uit de gegeven omstandigheden of de aard van de Overeenkomst/werkzaamheden voortvloeit.
2. Indien partijen overeenkomen dat Van Dalfsen het vergunningstraject of anderszins de communicatie met de autoriteiten (zoals de gemeente) zal verrichten, geldt dat Van Dalfsen uitsluitend een inspanningsverbintenis heeft. Van Dalfsen kan niet garanderen dat de gewenste uitkomst (bijvoorbeeld een vergunning) ook daadwerkelijk wordt behaald (afgegeven) en is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen door gedragingen van Derden, zoals de autoriteiten. Indien er vertraging ontstaat bij de afgifte van de benodigde vergunningen, toestemmingen, ontheffingen, etc., of deze op andere wijze minder snel dan verwacht worden afgegeven, zal de termijn van uitvoering en/of oplevering van een werk c.q. de levering van een zaak met een periode gelijk aan de periode van de vertraging worden verlengd.

                                                

18. Overmacht

                   

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Van Dalfsen naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Opdrachtgever aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
2. Onder overmacht aan de zijde van Van Dalfsen wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Van Dalfsen geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Van Dalfsen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen van Derden waarvan Van Dalfsen op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, grote uitbraken van ziekte, epidemieën, pandemieën, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, vertraging in de afgifte van benodigde toestemmingen, ontheffingen, vergunningen, etc., ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van zijn toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van Van Dalfsen (waaronder, maar niet uitsluitend, de (direct en indirect) bestuurder(s) en grootaandeelhouder(s) van Van Dalfsen).
3. Van Dalfsen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Van Dalfsen zijn verbintenis had moeten nakomen.

                   

19. Ontbinding en opschorting

                   

1. Van Dalfsen behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met Van Dalfsen nakomt.
2. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Van Dalfsen gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien hij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van Opdrachtgever, Opdrachtgever in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd of Opdrachtgever haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.
3. Voor zover Opdrachtgever een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin Van Dalfsen toerekenbaar tekort is geschoten. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende orders en/of leveringen. 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden door Van Dalfsen conform de vorige leden, dient Opdrachtgever het resterende deel van de aanneemsom/hoofdsom te voldoen, onverminderd het recht van Van Dalfsen aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is.

                                                

20. Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

                   

1. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die Van Dalfsen ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die Van Dalfsen ten gevolge van de schorsing lijdt, worden door Opdrachtgever aan Van Dalfsen volledig vergoed.
2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening en risico van Van Dalfsen.
3. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen, kan Van Dalfsen bovendien vorderen, dat hem een betaling voor het uitgevoerde deel van het werk wordt gedaan. Daarbij dient Opdrachtgever aan Van Dalfsen tevens een door Van Dalfsen in redelijkheid te bepalen vergoeding te betalen met betrekking tot de op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte bouwstoffen, materialen en andere zaken en alle voor Van Dalfsen uit de schorsing voorvloeiende kosten en andere schade. 4. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt is Van Dalfsen bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige (schade)vergoeding, nakoming en/of ongedaanmaking. In dat geval dient overeenkomstig het laatste lid van dit artikel te worden afgerekend.
5. Wordt de (verdere) uitvoering van het werk of de voltooiing daarvan onmogelijk gemaakt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd, tenietgaat, verloren raakt of beschadigd raakt, zonder dat dit aan Van Dalfsen kan worden toegerekend, dan is Van Dalfsen gerechtigd het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige (schade)vergoeding, nakoming en/of ongedaanmaking. In dat geval dient overeenkomstig het laatste lid van dit artikel te worden afgerekend.
6. In geval Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of deels opzegt, dient overeenkomstig het laatste lid van dit artikel te worden afgerekend.
7. Ingeval van beëindiging (deels of geheel) van het werk in onvoltooide staat heeft Van Dalfsen recht op de volledige aanneemsom en alle kosten en schade die Van Dalfsen ten gevolge van de beëindiging heeft moeten maken.                                  

                                                

21. Intellectuele eigendomsrechten

                   

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Van Dalfsen de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op al hetgeen Van Dalfsen aan Opdrachtgever verschaft, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) de door hem geleverde zaken, de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen en programmatuur.
2. Opdrachtgever garandeert dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Van Dalfsen materialen en gegevens ter beschikking worden gesteld of geopenbaard, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden.
3. Opdrachtgever garandeert dat alle in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever (of derden namens Opdrachtgever) aan Van Dalfsen verstrekte materialen of gegevens vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van Derden. Opdrachtgever vrijwaart Van Dalfsen voor aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle schade die Van Dalfsen door aanspraken met betrekking tot door Derden beweerde rechten lijdt. Verder is Opdrachtgever gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan Van Dalfsen met betrekking tot dergelijke aanspraken.
4. Indien Van Dalfsen ‘werken’ in de zin van de Auteurswet of andere gegevens, documenten, adviezen of producten (waaronder onder meer – maar niet uitsluitend – verstaan: bouwtekeningen, constructieve berekeningen en schetsen) aan Opdrachtgever verschaft, verkrijgt Opdrachtgever uitsluitend een licentie om deze te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verschaft en binnen de grenzen van de betreffende Overeenkomst, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever heeft niet het recht voornoemde werken, gegevens, documenten, adviezen of producten of onderdelen daarvan (zoals, maar niet uitsluitend, de broncodes) aan Derden (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een ander bouwbedrijf of andere architect) te verschaffen. Is de Overeenkomst tot een einde gekomen voordat de uitvoering daarvan is voltooid, dan Opdrachtgever niet (meer) het recht zonder tussenkomst of schriftelijke toestemming van Van Dalfsen de door Van Dalfsen aan Opdrachtgever verschafte werken, gegevens, documenten, adviezen of producten of onderdelen daarvan, te gebruiken of aan Derden te verschaffen.

    
                                                

22. Marketing

                   

1. Het is Van Dalfsen en de door hem ingeschakelde Derden toegestaan op het terrein, aan gebouwen of aan andere werken van Opdrachtgever demontabele reclame-uitingen aan te brengen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op een (schade/kosten)vergoeding.
2. Van Dalfsen kan zelf opnames (zoals foto’s) (laten) maken van het werk en/of Opdrachtgever verzoeken opnames aan Van Dalfsen ter beschikking te stellen. Van Dalfsen is gerechtigd (ook in de hiervoor genoemde gevallen) opnames van het werk te publiceren en te gebruiken voor marketingdoeleinden, onder meer op zijn website.

                   

23. Aansprakelijkheid en vrijwaring

                   

1. Iedere aansprakelijkheid van Van Dalfsen voor schade tegenover Opdrachtgever en Derden is per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Van Dalfsen voor het geval in kwestie uitkeert. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt voor iedere vorm van aansprakelijkheid en onder meer (maar niet uitsluitend) voor schade, zowel bij Opdrachtgever als bij derden, als gevolg van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst, als gevolg van het plegen van een onrechtmatige daad of als gevolg van fouten/tekortkomingen van personeel of door Van Dalfsen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde verzekering mocht plaatsvinden (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, omdat de schade niet onder de dekking valt of Van Dalfsen voor de schade/betreffend risico geen verzekering heeft), dan is de schade beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende Overeenkomst, dan wel indien het gaat om een duurcontract, de factuurwaarde over dat jaar, in alle gevallen met een maximum van € 5.000.
3. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Van Dalfsen of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
4. Opdrachtgever zal Van Dalfsen vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Van Dalfsen daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever (inclusief de integrale kosten van rechtsbijstand).
5. De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing in geval van garantie.

                                                

24. Toepasselijk recht en geschillen

                   

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van Dalfsen partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
2. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de Nederlandse rechter exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Van Dalfsen en Opdrachtgever. Het staat echter Van Dalfsen vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Van Dalfsen en Opdrachtgever ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.
3. Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.